Home

Polityka plików cookie w Ideal Standard

1. O polityce plików Cookie

1.1 Niniejsza Polityka Plików Cookie reguluje wykorzystanie plików cookie i wtyczek do mediów społecznościowych na stronie internetowej www.idealstandard.com firmy Ideal Standard i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanej dalej " Stroną Internetową").

1.2 Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku urządzenia, i zawierające określone informacje, a czasem dane osobowe. Wtyczki do mediów społecznościowych to niewielkie części oprogramowania opracowane i dostarczone przez dostawców usług mediów społecznościowych, których celem jest zintegrowanie mediów społecznościowych po wbudowaniu w Stronę Internetową.

1.3 W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych inaczej niż poprzez pliki cookie i wtyczki do mediów społecznościowych, również w związku z Twoimi kontaktami z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i mediów społecznościowych oraz wskutek jakiegokolwiek zamówienia lub zakupu, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

1.4 Kontynuując korzystanie z naszej Strony Internetowej po otrzymaniu informacji o wykorzystaniu plików cookie, potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejszą Politykę Plików Cookie.

2. Ogólnie

2.1 Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Ideal Standard International NV [SA], z siedzibą w 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Belgia, zarejestrowaną w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw [Banque-Carrefour des Entreprises] pod numerem 0891.422.179 oraz spółki stowarzyszone grupy Ideal Standard (zwane dalej "My" "Nas", "Nasz", “Ideal Standard”). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem : compliance@idealstandard.com.

2.2 Odniesienie do niektórych przepisów i regulacji w niniejszej Polityce plików cookie obejmuje również wszelkie zmiany, zastąpienie lub unieważnienie tych przepisów i regulacji, w tym wszelkie powiązane postanowienia wykonawcze.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub poprawki niniejszych zasad Polityki Plików Cookie według własnego uznania. Informacje o modyfikacjach, zmianach lub poprawkach będą przekazywane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej. Korzystanie ze Stron Internetowych (naszej Witryny Internetowej) oznacza ciągłą akceptację naszej Polityki Prywatności

3. Pliki Cookie

3.1 Możesz uniknąć umieszczenia plików Cookie, dzięki konfiguracji samej przeglądarki. Wskazówki na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć na następujących stronach:

• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647;
• Safari: support.apple.com/kb/ph21411.
Należy jednak zaznaczyć, że brak zezwolenia na pliki cookie podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej może spowodować, że niektóre lub wszystkie jej funkcje przestaną poprawnie działać.
3.2 Pliki cookie, ich umieszczenie i wykorzystanie, pozwalają na Twoją identyfikację, a My wykorzystujemy je w celu uzyskania wglądu w to, w jaki sposób Ty i inni odwiedzający, korzystacie z naszej Strony Internetowej, zbierając dane statystyczne i użytkowe, w celu zapewnienia użytkownikowi wyższą jakość korzystania z witryny.

3.3 Wiemy o następujących plikach cookie używanych na naszej Stronie Internetowej:
Nazwa Pliki cookie Google Analytics, w tym:
• “_gat”
• “_ga”
• “_gid”
Typ Analityczne i statystyczne
Cel Używamy plików cookie Google Analytics w celu ustalenia, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystacie z naszej Strony Internetowej. Dzięki temu podglądowi jesteśmy w stanie skompilować raporty i udoskonalić naszą Stronę Internetową i nasze usługi. Te pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających Stronę Internetową (Witrynę), skąd pochodzą użytkownicy odwiedzający ją i odwiedzane strony.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie Google Analytics, zobacz: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Okres przechowywania “_ga”: 2 lata; “_gid”: 1 dzień

Nazwa“PHPSESSID”
Typ
Cel
Okres przechowywania

Nazwa“wycofanie zgody na pliki cookie”
Typ
Cel
Okres przechowywania

3.4 Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy usunąć pliki cookie, które zostały umieszczone na urządzeniu. W tym celu prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami producenta przeglądarki wymienionymi powyżej.

4. Cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opiera się wykorzystanie danych dla tych celów

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania analiz statystycznych, tak abyśmy mogli udoskonalać naszą Stronę Internetową, reklamę, produkty i usługi lub opracowywać nowe typy produktów i usług.
Podstawy prawneTo przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę.

Cele
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, interesów podmiotów stowarzyszonych i partnerów lub stron trzecich, jeśli Twoja rejestracja na naszej Stronie Internetowej lub korzystanie z niej może być uznane (a) za naruszenie niniejszej Polityki plików cookie lub praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności naszej Strony Internetowej, stron podmiotów stowarzyszonych i partnerów lub dla bezpieczeństwa jakiegokolwiek z naszych systemów internetowych lub systemów podmiotów stowarzyszonych i powiązanych z nimi systemów ich podwykonawców, z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego lub złośliwego lub jakąkolwiek inną formę złośliwego kodu lub (c) w jakikolwiek sposób za działanie nienawistne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub nielegalne.
Podstawy prawneTo przetwarzanie danych jest oparte na naszych uzasadnionych interesach.

Cele
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane z własnej inicjatywy policji lub organom sądowym jako dowody, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o bezprawnym działaniu lub przestępstwie popełnionym przez Ciebie podczas rejestracji lub korzystania ze Strony Internetowej, z naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych kontaktów z Nami.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane z własnej inicjatywy policji lub organom sądowym jako dowody, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o bezprawne działanie lub przestępstwo popełnione przez Ciebie podczas rejestracji lub korzystania ze Strony Internetowej, z naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych kontaktów z Nami.
Podstawy prawne To przetwarzanie danych jest konieczne, by spełnić nałożone na nas obowiązki prawne.

5. Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe

5.1 Polegamy na podmiotach przetwarzających dane, będących stroną trzecią, w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z naszej Strony Internetowej i w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Te podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie na podstawie naszych wyraźnych pisemnych instrukcji.

5.2 Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.3 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom grupy Ideal Standard. Zapewniamy jednak, że wszystkie podmioty grupy Ideal Standard będą dbały o to, aby przetwarzanie danych osobowych było zawsze zgodne z zapisami niniejszej Polityki Plików Cookie.

5.4 Bez Twojej wyraźnej zgody nie wysyłamy twoich danych osobowych w sposób pozwalający na ustalenie tożsamości, do żadnej innej strony trzeciej niż te, wymienione w Artykułach 5.1 i 5.2. Możemy jednak wysłać zanonimizowane dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowywania oznakowania, pokazywania na ekranie i sprzedaży tych towarów i usług.

6. Lokalizacja i transfer

6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednakże, do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych w artykule 4 powyżej, możemy przekazać je również innym podmiotom Ideal Standard lub stronom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza dane osobowe, będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Takie zabezpieczenia będą konsekwencją:
• istnienia w Państwie odbiorcy danych, obowiązujących przepisów, które mogą być uznane za równoważne z ochroną oferowaną na terytorium EOG; lub
• podpisanej umowy między nami a tym podmiotem, takiej jak umowa oparta na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej

6.2 Możemy przesyłać anonimowe i / lub zagregowane dane do organizacji spoza EOG. Zapewniamy, że w przypadku takiego transferu istnieją zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych oraz wszelkich praw w odniesieniu do danych osobowych, które przysługują użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

7. Twoje prawa

Prawo dostępu do swoich danych
8.1 Użytkownik ma prawo żądać dostępu do przetwarzanych przez Nas danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wiele kolejnych wniosków o udzielenie dostępu, które zostały zgłoszone wyraźnie w celu spowodowania uciążliwości lub szkody w stosunku do naszej firmy. Każdy wniosek musi określać, dla którego działania przetwarzania danych użytkownik chce wykonywać swoje prawo dostępu i musi określać kategorie danych, do których chce uzyskać dostęp.

Prawo do poprawienia danych
8.2 Użytkownik ma prawo prosić, aby wszelkie dane osobowe, które są niepoprawne, zostały bezpłatnie poprawione. Do złożonego wniosku o korektę należy dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, dla których wymagana jest korekta.

Prawo do wycofania zgody
8.3 Użytkownik ma prawo wycofać wcześniejszą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w takim przypadku zastosowanie ma artykuł 7.2.

Prawo do usunięcia swoich danych
8.4 Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są już one niezbędne w związku z celami określonymi w Artykule 4 lub po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie przez nas oceniony w stosunku do:
• Naszych nadrzędnych interesów lub interesów jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
• Obowiązków prawnych lub regulacyjnych czy administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z takim usunięciem;
• Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.

Zamiast usunięcia, Użytkownik może również poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli i kiedy (a) zakwestionuje dokładność tych danych, (b) przetwarzanie jest nieuzasadnione lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w art. 4, ale są mu one potrzebne do obrony w postępowaniu sądowym.

Prawo sprzeciwu przetwarzaniu danych
8.5 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane ze szczególnymi okolicznościami przetwarzania, które uzasadniają taki sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie można uznać za marketing bezpośredni, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.

Prawo do otrzymania kopii swoich danych
8.6 Masz prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które nam przekazałeś, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego.

Gdzie możesz wykonywać swoje prawa
8.7 Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych uprawnień, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres compliance@idealstandard.com lub, jeśli to możliwe, możesz skorzystać z formularza kontaktowego, podanego na niniejszej stronie internetowej. Wniosek taki powinien jasno określać, z jakiego prawa chcesz skorzystać, i zawierać powody, dla których chcesz skorzystać z danego prawa, jeśli jest to wymagane. Wniosek powinien być także opatrzony datą i podpisem oraz zawierać zeskanowaną kopię ważnego dowodu tożsamości.
Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, możemy poprosić Cię o podpisanie potwierdzenia i dowód tożsamości.

Bezzwłocznie poinformujemy Cię o otrzymaniu Twego wniosku. Jeżeli wniosek jest ważny,uhonorujemy go tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, a najpóźniej trzydzieści (30) dni po jego otrzymaniu.

Gdzie złożyć skargę
Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez nas, możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres: compliance@idealstandard.com. Jeśli nasza odpowiedź nie zadowoli Cię, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

* * * *