Home

Polityka plików cookie w Ideal Standard

1. O Polityce plików Cookie

1.1 Niniejsza Polityka Plików Cookie (dalej: „Polityka”) reguluje wykorzystanie plików cookie i wtyczek do mediów społecznościowych na stronie internetowej www.idealstandard.pl firmy Ideal Standard Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej " Stroną Internetową").

1.2 Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku urządzenia, i zawierające określone informacje, a czasem dane osobowe. Wtyczki do mediów społecznościowych to niewielkie części oprogramowania opracowane i dostarczone przez dostawców usług mediów społecznościowych, których celem jest zintegrowanie mediów społecznościowych po wbudowaniu w Stronę Internetową.

1.3 W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych inaczej niż poprzez pliki cookie i wtyczki do mediów społecznościowych, również w związku z Twoimi kontaktami z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i mediów społecznościowych oraz wskutek jakiegokolwiek zamówienia lub zakupu, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

1.4 Kontynuując korzystanie z naszej Strony Internetowej po otrzymaniu informacji o wykorzystaniu plików cookie, potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejszą Politykę Plików Cookie.

1.5 Na potrzeby Polityki skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Ogólnie

2.1 Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Ideal Standard Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000033282, (zwana dalej "My" "Nas", "Nasz", “Ideal Standard”), która jest administratorem Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowe@idealstandard.com.

2.2 Ilekroć postanowienia Polityki odnoszą się do przepisów i regulacji, postanowienia te odnoszą się również do ich wszelkich zmian oraz przepisów i regulacji je zastępujących oraz do odpowiednich przepisów wykonawczych.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub poprawki niniejszej Polityki według własnego uznania. Informacje o modyfikacjach, zmianach lub poprawkach będą przekazywane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej. Korzystanie ze Stron Internetowych oznacza akceptację postanowień Polityki.

3. Pliki Cookie

3.1 Możesz uniknąć umieszczenia plików Cookie, dzięki konfiguracji samej przeglądarki. Wskazówki na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć na następujących stronach:

• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647;
Safari: support.apple.com/kb/ph21411.
Należy jednak zaznaczyć, że brak zezwolenia na pliki cookie podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej może spowodować, że niektóre lub wszystkie jej funkcje przestaną poprawnie działać.

3.2 Pliki cookie, ich umieszczenie i wykorzystanie, pozwalają na Twoją identyfikację, a My wykorzystujemy je w celu uzyskania wglądu w to, w jaki sposób Ty i inni odwiedzający, korzystacie z naszej Strony Internetowej, zbierając dane statystyczne i użytkowe, w celu zapewnienia użytkownikowi wyższej jakości korzystania ze Strony.

3.3 Wiemy o następujących plikach cookie używanych na naszej Stronie Internetowej:
Nazwa“PHPSESSID”
Typ
Cel
Okres przechowywania

Nazwa“wycofanie zgody na pliki cookie”
Typ
Cel
Okres przechowywania

Nazwa
• “_gat”
• “_ga”
• “_gid”
Typ Analityczne i statystyczne
Cel Używamy plików cookie Google Analytics w celu ustalenia, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystacie z naszej Strony Internetowej. Dzięki temu podglądowi jesteśmy w stanie skompilować raporty i udoskonalić naszą Stronę Internetową i nasze usługi. Te pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających Stronę Internetową (Witrynę), skąd pochodzą użytkownicy odwiedzający ją i odwiedzane strony.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie Google Analytics, zobacz:
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Okres przechowywania “_ga”: 2 lata; “_gid”: 1 dzień

3.4 Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy usunąć pliki cookie, które zostały umieszczone na urządzeniu. W tym celu prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami producenta przeglądarki wymienionymi powyżej.

4. Cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy informacje, w tym Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opiera się wykorzystanie danych dla tych celów

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania analiz statystycznych, tak abyśmy mogli doskonalić naszą Stronę Internetową, reklamę, produkty i usługi lub opracowywać nowe typy produktów i usług.

Podstawy prawne
Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę.

Cele
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, interesów podmiotów stowarzyszonych i partnerów lub stron trzecich, jeśli Twoja rejestracja na naszej Stronie Internetowej lub korzystanie z niej może być uznane (a) za naruszenie Polityki lub praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności naszej Strony Internetowej, stron podmiotów stowarzyszonych i partnerów lub dla bezpieczeństwa jakiegokolwiek z naszych systemów internetowych lub systemów podmiotów stowarzyszonych i powiązanych z nimi systemów ich podwykonawców, z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego lub złośliwego lub jakąkolwiek inną formę złośliwego kodu lub (c) w jakikolwiek sposób za działanie nienawistne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub nielegalne.

Podstawy prawne
Przetwarzanie danych jest oparte na naszych uzasadnionych interesach.

Cele
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane z własnej inicjatywy policji, innym organom ścigania lub sądom jako dowody, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o bezprawnym działaniu lub przestępstwie popełnionym przez Ciebie podczas rejestracji lub korzystania ze Strony Internetowej, z naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych kontaktów z Nami.

Podstawy prawne
Przetwarzanie danych jest konieczne, by spełnić nałożone na nas obowiązki prawne.

5. Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe

5.1 Polegamy na podmiotach przetwarzających dane, będących stroną trzecią, w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z naszej Strony Internetowej i w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Te podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz naszych wyraźnych pisemnych instrukcji. Podmioty, którym możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych to w szczególności:
a) podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi hostingu,
b) podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi IT.

5.2 Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.3 Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy Ideal Standard. Zapewniamy jednak, że wszystkie podmioty z grupy Ideal Standard będą dbały o to, aby przetwarzanie danych osobowych było zawsze zgodne z zapisami Polityki i RODO.

5.4 Bez Twojej wyraźnej zgody nie przekazujemy Twoich danych osobowych w sposób pozwalający na ustalenie tożsamości, do żadnej innej strony trzeciej niż te, wymienione w Artykułach 5.1 i 5.3. Możemy jednak wysłać zanonimizowane dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowywania oznakowania, wyświetlania na ekranie i sprzedaży tych towarów i usług.

6. Lokalizacja i transfer

6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Jednakże, do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych w artykule 4 powyżej, możemy przekazać je również innym podmiotom Ideal Standard lub stronom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu poza EOG. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się przede wszystkim na podstawie stwierdzenia przez Komisję Europejską, że dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Jeśli stosowna decyzja nie została wydana przez Komisję Europejską, przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich wyłącznie jeśli zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą istniały egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zapewnione przykładowo za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, lub za pomocą innych instrumentów wskazanych w art. 46 RODO.

6.2 Możemy przekazywać anonimowe dane do podmiotu spoza EOG. Zapewniamy, że w przypadku takiego przekazania istnieją zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych oraz wszelkich praw w odniesieniu do danych osobowych, które przysługują użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

7. Twoje prawa

Prawo dostępu do swoich danych
8.1 Użytkownik ma prawo żądać dostępu do przetwarzanych przez Nas danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za kolejne kopie danych osobowych, o których wydanie może żądać użytkownik, jeśli wniosek o ich wydanie został zgłoszony wyraźnie w celu spowodowania uciążliwości lub szkody w stosunku do naszej firmy. Każdy wniosek powinien określać, dla którego działania przetwarzania danych użytkownik chce wykonywać swoje prawo dostępu i musi określać kategorie danych, do których chce uzyskać dostęp.

Prawo do sprostowania danych
8.2 Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Zastrzegamy sobie możliwość żądania przedłożenia dowodu wadliwego charakteru danych, dla których wymagana jest sprostowanie/uzupełnienie.

Prawo do wycofania zgody
8.3 Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku zastosowanie ma artykuł 7.2.

Prawo do usunięcia danych
8.4 Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO, w szczególności dane osobowe nie są już niezbędne do celów określonych w Artykule 4 lub użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie przez nas oceniony w stosunku do istnienia innych podstaw przetwarzania danych osobowych użytkownika, w szczególności do:
• Naszych nadrzędnych praw lub praw jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
• Naszych obowiązków prawnych
• Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w art. 18 RODO, w szczególności, jeśli (a) kwestionuje prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już potrzebne nam do celów wymienionych w art. 4, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu
8.5 Masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, Twoje dane nie będą już przetwarzane do celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych
8.6 Masz prawo otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi a także zażądać abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe), jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 20 RODO.

W jaki sposób możesz wykonywać swoje prawa
8.7 Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych uprawnień, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres daneosobowe@idealstandard.com lub, jeśli to możliwe, możesz skorzystać z formularza kontaktowego, podanego na niniejszej stronie internetowej. Wniosek taki powinien jasno określać, z jakiego prawa chcesz skorzystać, i zawierać powody, dla których chcesz skorzystać z danego prawa, jeśli jest to wymagane. Wniosek powinien być także opatrzony datą i podpisem. Zastrzegamy sobie prawo zażądania przesłania zeskanowanej kopii Twojego dowodu tożsamości, jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości.

Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, możemy poprosić Cię o podpisanie potwierdzenia i dowód tożsamości.

Bezzwłocznie poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojego wniosku. Odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. W takiej sytuacji powiadomimy Cię o przedłużeniu wskazanego terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Gdzie złożyć skargę
8.8 Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres: daneosobowe@idealstandard.com. Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* * * *