Home

Polityka prywatności na stronach internetowych Ideal Standard

1. O Polityce prywatności

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityką”) dotyczy stron internetowych (zwanych dalej "Stroną Internetową/Witryną") Ideal Standard Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej: "Ideal Standard", "My", "Nasz" i "Nas") oraz przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Polityce przez Ideal Standard. Wszelkie odniesienia do słów "Ty lub "Twoje" oznaczają Ciebie jako użytkownika.

1.2 Ideal Standard szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się chronić dane osobowe, które Nam udostępniasz. Niniejsza Polityka przedstawia sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i kotaktów z Tobą.

1.3 Należy pamiętać, że za pośrednictwem tej Strony korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na nośniku pamięci urządzenia i zawierają określone informacje, a czasem dane osobowe. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki korzystamy z plików cookie, można znaleźć w odpowiedniej polityce plików cookie.

1.4 Na potrzeby Polityki skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Ogólnie

2.1 Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Ideal Standard Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000033282, (zwana dalej "My" "Nas", "Nasz", “Ideal Standard”), która jest administratorem Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowe@idealstandard.com.

2.2 Ilekroć postanowienia Polityki odnoszą się do przepisów i regulacji, postanowienia te odnoszą się również do ich wszelkich zmian oraz przepisów i regulacji je zastępujących oraz do odpowiednich przepisów wykonawczych.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub poprawki niniejszej Polityki według własnego uznania. Informacje o modyfikacjach, zmianach lub poprawkach będą przekazywane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację postanowień Polityki.

3. Rodzaje przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych

3.1 Za każdym razem, kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszej Strony, gromadzimy:
• Informacje techniczne dotyczące używanych urządzeń, takich jak adres IP, typ przeglądarki, położenie geograficzne i system operacyjny;
• Informacje związane ze sposobem korzystania z przeglądarki, takie jak długość odwiedzin, klikane linki, odwiedzane strony lub liczba odwiedzin danej strony.

Formularz kontaktowy

3.2 Kiedy wypełniasz formularz kontaktowy na naszej Stronie Internetowej lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub mediów społecznościowych, zbieramy następujące dane:
• Dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i numer telefonu komórkowego;
• Treść Twojej wiadomości lub zapytania oraz szczegóły techniczne samej komunikacji (np. z kim z naszej strony korespondujesz, data i godzina korespondencji itp.);
• Twoje preferencje dotyczące używanego środka komunikacji;
• Wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać.

Lista produktów

3.3 Kiedy tworzysz listę produktów, gromadzimy:
• Dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak Twoje imię i adres e-mail;
• informacje o produktach, które umieszczasz na swojej liście produktów;
• informacje o osobach, którym udostępniasz swoją listę produktów.

3.4 Wszystkie wyżej wymienione informacje, w tym dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Możliwe, że otrzymamy dodatkowe informacje o Twoich preferencjach i zachowaniach w czasie surfowania po Internecie od partnerów takich jak Google. W celu zasięgnięcia dalszych informacji na temat danych osobowych, które te strony przetwarzają i udostępniają innym, odsyłamy do odpowiednich polityk prywatności tych stron.

4. Cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opiera się wykorzystanie danych dla tych celów

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dostarczyć Ci odpowiednich informacji o usługach i produktach, o które prosisz, używając naszej Strony Internetowej, w tym dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub mediów społecznościowych.

Podstawy prawne
Przetwarzanie jest oparte na Twojej zgodzie.

Cele
Możemy wysyłać Ci wiadomości, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty e-mail lub innych kanałów komunikacji wyłącznie wtedy, kiedy wyraźnie wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam.

Podstawy prawne
Przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie.

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązków nałożonych prawem lub spełnienia wszelkich uzasadnionych żądań przedstawicieli właściwych organów ścigania lub sądów, organów administracji publicznej lub innych tego rodzaju instytucji, w tym właściwych organów ochrony danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane z własnej inicjatywy policji, innym organom ścigania lub sądom jako dowody, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o bezprawnych działaniach lub przestępstwie popełnionym przez Ciebie podczas rejestracji lub korzystania ze Strony Internetowej, z naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych kontaktów z Nami.

Podstawy prawne
Przetwarzanie danych jest konieczne, by spełnić nałożone na nas obowiązki prawne.

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania analiz statystycznych, tak abyśmy mogli doskonalić naszą Stronę Internetową, reklamę, produkty i usługi lub opracowywać nowe typy produktów i usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia badań rynkowych i rozwoju naszej działalności biznesowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, na przykład w celu zapewnienia ukierunkowanej komunikacji, biuletynów, promocji, ofert i wiadomości handlowych firmy Ideal Standard i wybranych partnerów.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, interesów partnerów lub stron trzecich, jeśli Twoja rejestracja na naszej Stronie Internetowej lub korzystanie z niej może zostać uznane (a) za naruszenie praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności naszej Strony Internetowej (c) zagrożenie dla bezpieczeństwa Stron Internetowych i/lub dla bezpieczeństwa jakiegokolwiek z naszych systemów internetowych lub związanych z nimi systemów naszych partnerów, z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego lub złośliwego lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu lub (d) w jakikolwiek inny sposób, za działanie nienawistne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub nielegalne.

Podstawy prawne
Dla tych celów, przetwarzanie danych osobowych jest oparte na naszych uzasadnionych interesach, takich jak:
• Ciągłe doskonalenie naszej Strony Internetowej, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług, aby zapewnić Ci możliwie najlepsze wrażenia ich użytkowania;
• Zabezpieczenie naszej Strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed niewłaściwym użytkowaniem i nielegalną działalnością;
• Marketing i promocja naszych produktów, usług, marek i [elementów] ogólnego powodzenia

5. Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe

5.1 Polegamy na podmiotach przetwarzających dane, będących stroną trzecią, w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z naszej Strony Internetowej i w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Te podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz naszych wyraźnych pisemnych instrukcji. Podmioty, którym możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych to w szczególności:
a) podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi hostingu,
b) podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi IT.

5.2 Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.3 Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy Ideal Standard. Zapewniamy jednak, że wszystkie podmioty z grupy Ideal Standard będą dbały o to, aby przetwarzanie danych osobowych było zawsze zgodne z zapisami Polityki i RODO.

5.4 Bez Twojej wyraźnej zgody nie przekazujemy Twoich danych osobowych w sposób pozwalający na ustalenie tożsamości, do żadnej innej strony trzeciej niż te, wymienione w Artykułach 5.1 i 5.3.

6. Lokalizacja i transfer

6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Jednakże, do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych w artykule 4 powyżej, możemy przekazać je również innym podmiotom Ideal Standard lub stronom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu poza EOG. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się przede wszystkim na podstawie stwierdzenia przez Komisję Europejską, że dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Jeśli stosowna decyzja nie została wydana przez Komisję Europejską, przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich wyłącznie jeśli zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą istniały egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zapewnione przykładowo za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, lub za pomocą innych instrumentów wskazanych w art. 46 RODO.

6.2 Możemy przekazywać anonimowe dane do podmiotu spoza EOG. Zapewniamy, że w przypadku takiego przekazania istnieją zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych oraz wszelkich praw w odniesieniu do danych osobowych, które przysługują użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

7. Zapewnienie jakości

7.1 Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 4 Polityki.

7.2 Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w artykule 4 Polityki lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz może oznaczać brak możliwości korzystania w całości lub nawet w części ze Strony Internetowej. Zanonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy nie będą one już potrzebne do celów określonych w art. 4, chyba że ich identyfikowalność będzie uzasadniona:
• naszym nadrzędnym interesem lub interesem jakiejkolwiek strony trzeciej, w celu umożliwienia identyfikacji danych osobowych;
• obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym lub nakazem sądowym lub administracyjnym, który uniemożliwia nam ich usunięcie jako danych identyfikowalnych.

7.3 Jest zrozumiałe, że istotnym aspektem naszych działań marketingowych jest jak najlepsze dostosowanie naszych materiałów marketingowych do potrzeb użytkownika. Chcemy to osiągnąć, dostosowując Twój unikalny profil w oparciu o odpowiednie informacje, określone w Artykule 3 Polityki, a następnie korzystając z tego profilu, aby kontaktować się z Tobą, wysyłać promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy dotyczące produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

7.4 Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, sfałszowaniem lub zniszczeniem. Dostęp naszych pracowników, współpracowników lub podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane będzie ograniczony zasadą ‘niezbędnego dostępu’ i podlegał ścisłym obowiązkom w zakresie poufności. Jest jednak zrozumiałe, że zabezpieczenia i bezpieczeństwo to tylko najlepsze zobowiązania, których nigdy nie można zagwarantować.

7.5 Jeśli jesteś zgodziłeś się, aby otrzymywać komunikaty, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty e-mail lub innych elektronicznych kanałów komunikacji, możesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich wiadomości, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam, klikając opcję rezygnacji (link opt-out), podaną w tego rodzaju komunikatach.

8. Twoje prawa

Prawo dostępu do swoich danych
8.1 Użytkownik ma prawo żądać dostępu do przetwarzanych przez Nas danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za kolejne kopie danych osobowych, o których wydanie może żądać użytkownik, jeśli wniosek o ich wydanie został zgłoszony wyraźnie w celu spowodowania uciążliwości lub szkody w stosunku do naszej firmy. Każdy wniosek powinien określać, dla którego działania przetwarzania danych użytkownik chce wykonywać swoje prawo dostępu i musi określać kategorie danych, do których chce uzyskać dostęp.

Prawo do sprostowania danych
8.2 Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Zastrzegamy sobie możliwość żądania przedłożenia dowodu wadliwego charakteru danych, dla których wymagana jest sprostowanie/uzupełnienie.

Prawo do wycofania zgody
8.3 Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku zastosowanie ma artykuł 7.2.

Prawo do usunięcia danych
8.4 Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO, w szczególności dane osobowe nie są już niezbędne do celów określonych w Artykule 4 lub użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie przez nas oceniony w stosunku do istnienia innych podstaw przetwarzania danych osobowych użytkownika, w szczególności do:
• Naszych nadrzędnych praw lub praw jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
• Naszych obowiązków prawnych
• Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w art. 18 RODO, w szczególności, jeśli (a) kwestionuje prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już potrzebne nam do celów wymienionych w art. 4, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu
8.5 Masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, Twoje dane nie będą już przetwarzane do celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych
8.6 Masz prawo otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi a także zażądać abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe), jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 20 RODO.

W jaki sposób możesz wykonywać swoje prawa
8.7 Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych uprawnień, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres daneosobowe@idealstandard.com lub, jeśli to możliwe, możesz skorzystać z formularza kontaktowego, podanego na niniejszej stronie internetowej. Wniosek taki powinien jasno określać, z jakiego prawa chcesz skorzystać, i zawierać powody, dla których chcesz skorzystać z danego prawa, jeśli jest to wymagane. Wniosek powinien być także opatrzony datą i podpisem. Zastrzegamy sobie prawo zażądania przesłania zeskanowanej kopii Twojego dowodu tożsamości, jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości.
Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, możemy poprosić Cię o podpisanie potwierdzenia i dowód tożsamości.
Bezzwłocznie poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojego wniosku. Odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. W takiej sytuacji powiadomimy Cię o przedłużeniu wskazanego terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Gdzie złożyć skargę
8.8 Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres: daneosobowe@idealstandard.com. Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* * * *