Home

Polityka prywatności

1. O Polityce prywatności

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy stron internetowych (zwanych dalej "Stroną Internetową/Witryną") Ideal Standard International NV [SA] i jej spółek zależnych (zwanych dalej: "Ideal Standard", "My", "Nasz" i "Nas") oraz przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności przez Ideal Standard. Wszelkie odniesienia do słów "Ty lub "Twoje" oznaczają Ciebie jako użytkownika.

1.2 Ideal Standard szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się chronić dane osobowe, które Nam udostępniasz. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i kontaktów z Tobą.

1.3 Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osób, które odpowiadają na oferty pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawców postulujących za pośrednictwem naszej strony internetowej poświęconej rekrutacji, podlega odrębnej polityce prywatności, z którą można się zapoznać za pośrednictwem tejże strony internetowej.

1.4 Należy pamiętać, że za pośrednictwem tej Strony korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na nośniku pamięci urządzenia i zawierają określone informacje, a czasem dane osobowe. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki korzystamy z plików cookie, można znaleźć w części poświęconej
naszej polityce plików cookie.

2. Ogólnie

2.1 Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Ideal Standard International NV [SA], z siedzibą w 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Belgia, zarejestrowaną w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw [Banque-Carrefour des Entreprises] pod numerem 0891.422.179 oraz spółki stowarzyszone grupy Ideal Standard (zwane dalej "My" "Nas", "Nasz", “Ideal Standard”). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej : compliance@idealstandard.com.

2.2 Odniesienie do niektórych przepisów i regulacji w niniejszej Polityce Prywatności obejmuje również wszelkie zmiany, zastąpienie lub unieważnienie tych przepisów i regulacji, w tym wszelkie powiązane rozporządzenia wykonawcze.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub poprawki niniejszych zasad Polityki Prywatności według własnego uznania. Informacje o modyfikacjach, zmianach lub poprawkach będą przekazywane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej. Korzystanie ze Stron Internetowych (naszej Witryny Internetowej) oznacza ciągłą akceptację naszej Polityki Prywatności.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1 Za każdym razem, kiedy odwiedzasz, lub korzystasz z naszej Strony, gromadzimy:
• Informacje techniczne dotyczące używanych urządzeń, takich jak adres IP, typ przeglądarki, położenie geograficzne i system operacyjny;
• Informacje związane ze sposobem korzystania z przeglądarki, takie jak długość odwiedzin, klikane linki, odwiedzane strony lub liczba odwiedzin danej strony.

Odnośnie formularza kontaktowego
3.2 Kiedy wypełniasz formularz kontaktowy na naszej Stronie Internetowej lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub mediów społecznościowych, zbieramy następujące dane:
• Dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i numer telefonu komórkowego;
• Treść Twojej wiadomości lub zapytania oraz szczegóły techniczne samej komunikacji (np. Z kim z naszej strony korespondujesz, data i godzina korespondencji itp.);
• Twoje preferencje dotyczące używanego medium komunikacyjnego;
• Publicznie dostępne informacje o Twoim profilu w mediach społecznościowych;
• Wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać;

Odnośnie listy życzeń
3.3 Kiedy tworzysz listę życzeń, gromadzimy:
• Dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak twoje imię i adres e-mail;
• Produkty, które umieszczasz na swojej liście życzeń;
• Osoby, którym udostępniasz swoją listę życzeń.

Odnośnie zawierania umowy
3.4 Kiedy zawieramy z Tobą umowę lub wykonujemy tę umowę, zbieramy następujące dane:
• Twój numer VAT;
• Podany adres dostawy i / lub faktury.

3.5 Wszystkie wyżej wymienione dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Możliwe, że otrzymamy dodatkowe informacje o Twoich preferencjach i zachowaniach w czasie surfowania po Internecie od partnerów takich jak Google. W celu zasięgnięcia dalszych informacji na temat danych osobowych, które te strony przetwarzają i udostępniają innym, skierujemy Cię do odpowiednich polityk prywatności.

4. Cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opiera się wykorzystanie danych dla tych celów

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dostarczyć Ci odpowiednich informacji o usługach i produktach, o które prosisz, używając naszej Strony Internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub mediów społecznościowych.
Podstawy prawne
W celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy z nami przed jej zawarciem, przetwarzanie danych osobowych może być uwarunkowane koniecznością wykonania umowy lub dopełnienia procesu jej zawarcia.

Cele
Z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteś klientem, który kupił już od nas podobne towary lub usługi, i do którego chcemy skierować własne wiadomości handlowe, będziemy wysyłać Ci wiadomości, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty e-mail lub innych kanałów komunikacji wyłącznie wtedy, kiedy wyraźnie wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam.
Podstawy prawne
To przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie .

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązków nałożonych prawem lub spełnienia wszelkich uzasadnionych żądań przedstawicieli właściwych organów ścigania lub organów sądowych, agencji rządowych lub innych tego rodzaju instytucji, w tym właściwych organów ochrony danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane z własnej inicjatywy policji lub organom sądowym jako dowody, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o bezprawnych działaniach lub przestępstwie popełnionym przez Ciebie podczas rejestracji lub korzystania ze Strony Internetowej, z naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych kontaktów z Nami.
Podstawy prawne
To przetwarzanie danych jest konieczne, by spełnić nałożone na nas obowiązki prawne.

Cele
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania analiz statystycznych, tak abyśmy mogli udoskonalić naszą Stronę Internetową, reklamę, produkty i usługi lub opracować nowe typy produktów i usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia badań rynkowych i rozwoju naszej działalności biznesowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, na przykład w celu zapewnienia ukierunkowanej komunikacji, biuletynów, promocji, ofert i wiadomości handlowych firmy Ideal Standard i wybranych partnerów.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu informowania dowolnej strony trzeciej w kontekście możliwej fuzji, nabycia lub podziału działalności przedsiębiorstwa, podjętych przez tę stronę trzecią, nawet jeśli strona trzecia znajduje się poza UE.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, interesów partnerów lub stron trzecich, jeśli Twoja rejestracja na naszej Stronie Internetowej lub korzystanie z niej może zostać uznane (a) za naruszenie warunków lub praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności naszej Strony Internetowej (c) zagrożenie dla bezpieczeństwa Stron Internetowych l lub dla bezpieczeństwa jakiegokolwiek z naszych systemów internetowych lub związanych z nimi systemów naszych partnerów, z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego lub złośliwego lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu lub (d) w jakikolwiek inny sposób, zachowań uznanych za działanie nienawistne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub nielegalne.

Podstawy prawne
Dla tych celów, przetwarzanie danych osobowych jest oparte na naszych uzasadnionych interesach, takich jak:
• Ciągłe doskonalenie naszej Strony Internetowej, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług, aby zapewnić Ci możliwie najlepsze wrażenia ich użytkowania;
• Zabezpieczenie naszej Strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed niewłaściwym użytkowaniem i nielegalną działalnością;

5. Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe

5.1 Polegamy na podmiotach przetwarzających dane, będących stroną trzecią, w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z naszej Strony Internetowej i w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Te podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie na podstawie naszych wyraźnych pisemnych instrukcji.

5.2 Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.3 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom grupy Ideal Standard. Zapewniamy jednak, że wszystkie podmioty grupy Ideal Standard będą dbały o to, aby przetwarzanie danych osobowych było zawsze zgodne z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

5.4 Bez Twojej wyraźnej zgody nie wysyłamy twoich danych osobowych w sposób pozwalający na ustalenie tożsamości, do żadnej innej strony trzeciej niż te, wymienione w Artykułach 5.1 i 5.2. Możemy jednak wysłać zanonimizowane dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowywania oznakowania, pokazywania na ekranie i sprzedaży tych towarów i usług.

6. Lokalizacja i transfer

6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednakże, do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych w artykule 4 powyżej, możemy przekazać je również innym podmiotom Ideal Standard lub stronom trzecim, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza dane osobowe, będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Takie zabezpieczenia będą konsekwencją:
• istnienia w Państwie odbiorcy danych, obowiązujących przepisów, które mogą być uznane za równoważne z ochroną oferowaną na terytorium EOG; lub
• podpisanej umowy między nami a tym podmiotem, takiej jak umowa oparta na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej

6.2 Możemy przesyłać anonimowe i / lub zagregowane dane do organizacji spoza EOG. Zapewniamy, że w przypadku takiego transferu istnieją zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych oraz wszelkich praw w odniesieniu do danych osobowych, które przysługują użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa.

7. Zapewnienie jakości

7.1 Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 4 niniejszej Polityki prywatności.

7.2 Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w artykule 4 niniejszej Polityki prywatności lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może oznaczać brak możliwości korzystania w całości lub nawet w części ze Strony Internetowej. Usuniemy identyfikowalne elementy danych osobowych użytkownika, gdy nie będą one już potrzebne do celów określonych w art. 4, chyba że [ich identyfikowalność] będzie uzasadniona:
• naszym nadrzędnym interesem lub interesem jakiejkolwiek strony trzeciej, w celu umożliwienia identyfikacji danych osobowych;
• obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym lub nakazem sądowym lub administracyjnym, który uniemożliwia nam ich usunięcie jako danych identyfikowalnych.

7.3 Jest zrozumiałe, że istotnym aspektem naszych działań marketingowych jest jak najlepsze dostosowanie naszych materiałów marketingowych do potrzeb użytkownika. Chcemy to osiągnąć, dostosowując Twój unikalny profil w oparciu o odpowiednie cechy charakterystyczne, określone w Artykule 3 niniejszej Polityki prywatności, a następnie korzystając z tego profilu, aby kontaktować się z Tobą, wysyłać promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy dotyczące produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

7.4 Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, sfałszowaniem lub zniszczeniem. Dostęp naszych pracowników lub podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane będzie ograniczony zasadą ‘niezbędnego dostępu’ i podlegał ścisłym obowiązkom w zakresie poufności. Jest jednak zrozumiałe, że zabezpieczenia i bezpieczeństwo to tylko najlepsze zobowiązania, których nigdy nie można zagwarantować.

7.5 Jeśli jesteś zarejestrowany, aby otrzymywać komunikaty, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty e-mail lub innych elektronicznych kanałów komunikacji, możesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich wiadomości, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam, klikając opcję rezygnacji (link opt-out), podaną w tego rodzaju komunikatach.

8. Twoje prawa

Prawo dostępu do swoich danych
8.1 Użytkownik ma prawo żądać dostępu do przetwarzanych przez Nas danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wiele kolejnych wniosków o udzielenie dostępu, które zostały zgłoszone wyraźnie w celu spowodowania uciążliwości lub szkody w stosunku do naszej firmy. Każdy wniosek musi określać, dla którego działania przetwarzania danych użytkownik chce wykonywać swoje prawo dostępu i musi określać kategorie danych, do których chce uzyskać dostęp.

Prawo do poprawienia danych
8.2 Użytkownik ma prawo prosić, aby wszelkie dane osobowe, które są niepoprawne, zostały bezpłatnie poprawione. Do złożonego wniosku o korektę należy dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, dla których wymagana jest korekta.

Prawo do wycofania zgody
8.3 Użytkownik ma prawo wycofać wcześniejszą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w takim przypadku zastosowanie ma artykuł 7.2.

Prawo do usunięcia swoich danych
8.4 Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są już one niezbędne w związku z celami określonymi w Artykule 4 lub po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie przez nas oceniony w stosunku do:
• Naszych nadrzędnych interesów lub interesów jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
• Obowiązków prawnych lub regulacyjnych czy administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z takim usunięciem;
• Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.

Zamiast usunięcia, Użytkownik może również poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli i kiedy (a) zakwestionuje dokładność tych danych, (b) przetwarzanie jest nieuzasadnione lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w art. 4, ale są mu one potrzebne do obrony w postępowaniu sądowym.

Prawo sprzeciwu przetwarzaniu danych
8.5 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane ze szczególnymi okolicznościami przetwarzania, które uzasadniają taki sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie można uznać za marketing bezpośredni, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.

Prawo do otrzymania kopii swoich danych
8.6 Masz prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które nam przekazałeś, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego.

Gdzie możesz wykonywać swoje prawa
8.7 Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych uprawnień, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres compliance@idealstandard.com lub, jeśli to możliwe, możesz skorzystać z formularza kontaktowego, podanego na niniejszej stronie internetowej. Wniosek taki powinien jasno określać, z jakiego prawa chcesz skorzystać, i zawierać powody, dla których chcesz skorzystać z danego prawa, jeśli jest to wymagane. Wniosek powinien być także opatrzony datą i podpisem oraz zawierać zeskanowaną kopię ważnego dowodu tożsamości.
Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, możemy poprosić Cię o podpisanie potwierdzenia i dowód tożsamości.
Bezzwłocznie poinformujemy Cię o otrzymaniu Twego wniosku. Jeżeli wniosek jest ważny,uhonorujemy go tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, a najpóźniej trzydzieści (30) dni po jego otrzymaniu.

Gdzie złożyć skargę
8.8 Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez nas, możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres: compliance@idealstandard.com. Jeśli nasza odpowiedź nie zadowoli Cię, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

* * * *